Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma poważnie traktuje Twoje problemy związane z ochroną prywatności. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, która również reguluje korzystanie z usług, w tym gromadzenie i wykorzystywanie informacji.

ZAKAZ PRZESYŁANIA SZKODLIWYCH MATERIAŁÓW ORAZ PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z WITRYNY

Jako użytkownik wyrażasz zgodę na to, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie swoje komunikaty i wpisy, w tym między innymi komentarze, sugestie, CV, oferty pracy i inne („Treści Użytkownika”). Zobowiązujesz się, że nie będziesz przesyłał, publikował, wysyłał pocztą elektroniczną ani w żaden inny sposób przekazywał stronie internetowej oraz pozostałym użytkownikom żadnych wiadomości, programów ani innych materiałów (w tym między innymi koni trojańskich, wirusów, robaków, itp.), które zawierają wirusy komputerowe lub inne kody, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego albo zbieranie lub kopiowanie informacji o tej stronie lub pozostałych użytkownikach. Firma nie jest zobowiązana do oceny ani zagwarantowania dokładności lub stosowności komunikacji lub wpisów, nawet jeśli zdecyduje się, według własnego uznania, zrobić to lub podjąć taką próbę od czasu do czasu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści użytkownika oraz za działania lub zaniechania powstałe w odpowiedzi na treści użytkowników.

Zobowiązujesz się, że nie będziesz dekompilował, dezasemblował ani odtwarzał żadnego oprogramowania tworzącego lub w jakikolwiek sposób będącego częścią niniejszej strony internetowej. Zabrania się naruszać lub próbować naruszać bezpieczeństwo niniejszej strony internetowej, w tym, nieograniczonego, nieautoryzowanego dostępu do danych; obchodzenia mechanizmów uwierzytelniania; lub ingerowania w stronę internetową w jakikolwiek sposób. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek silników, oprogramowania, narzędzi, agentów lub innych urządzeń lub mechanizmów (w tym między innymi przeglądarek, pająków, avatarów lub BOTów/inteligentnych agentów) do nawigacji lub przeszukiwania strony internetowej w sposób inny niż za pośrednictwem strony internetowej i/lub standardowej zewętrznej przeglądarki (np. Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer). Zabronione jest przywłaszczanie i udostępnianie jako własnych treści tej strony internetowej lub wyświetlanie jej zawartości poprzez inny adres URL lub w połączeniu z inną nazwą firmy lub znakiem towarowym. Zabronione jest kopiowanie kodu HTML, który firma tworzy w celu wygenerowania swojej strony internetowej.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STAN ZDROWIA

Niniejsza witryna internetowa może zawierać informacje o treningach sportowych, odnowie biologicznej, treningu fizycznym, fitness, odżywianiu oraz inne powiązane informacje, aplikacje i treści. Jeśli tak, to ma ona na celu wyłącznie pomoc użytkownikom w ich osobistym treningu, odnowie biologicznej, kondycji fizycznej, odżywianiu i aktywnościach sportowych. Firma nie jest organizacją medyczną i nie może udzielać – i nie udziela – porad ani diagnoz lekarskich. Żadna z informacji zawartych w tej witrynie nie powinna być interpretowana jako porada lub diagnoza lekarska. Wszelkie informacje i raporty generowane przez firmę nie powinny być interpretowane jako zastępstwo konsultacji lekarskiej, oceny, leczenia lub zdrowego rozsądku i osobistej oceny własnego stanu zdrowia.

Ryzyko urazów spowodowanych uczestnictwem w treningach i/lub wykonaniem jakiegokolwiek ćwiczenia jest wysokie, w tym istnieje możliwość wystąpienia katastrofalnych urazów lub śmierci. Użytkownik powinien i musi skonsultować się z lekarzem przed podjęciem jakichkolwiek działań w programach treningowych, w tym wszelkich ćwiczeń lub technik określonych lub opisanych na tej stronie internetowej. Wszelkie artykuły, zdjęcia i opisy zamieszczone na niniejszej witrynie internetowej służą wyłącznie celom edukacyjnym (np. informacje te ilustrują i wyjaśniają różne techniki związane z kondycją fizyczną i ćwiczeniami) i NIE zalecają żadnemu użytkownikowi witryny podejmowanie lub wykonywanie określonej techniki lub ćwiczeń. Zgadzasz się, że nie podejmiesz ani nie wykonasz żadnego ćwiczenia lub techniki opisanej na niniejszej witrynie, dopóki nie skonsultujesz się z lekarzem i nie uzyskasz zgody w związku z takim udziałem. Ta strona nie jest przeznaczona do użytku przez osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży lub osoby z jakimkolwiek rodzajem schorzenia i/lub problemów zdrowotnych. Podobnie jak wszyscy Użytkownicy, osoby te są wyraźnie ostrzeżone o konieczności zasięgnięcia profesjonalnej porady medycznej przed rozpoczęciem jakiejkolwiek formy treningu sportowego, treningu fizycznego lub trybu ćwiczeń.

UCZESTNICTWO W KURSIE

Szkolenie jest kierowane do trenerów personalnych, trenerów przygotowania motorycznego, fizjoterapeutów, nauczycieli, studentów i absolwentów studiów wychowania fizycznego, sportowców oraz osób chcących poszerzyć wiedzę z zakresu treningu motorycznego. Wszystkie kursy obejmują uczestnictwo w różnych godzinach, w różnych terminach i przez różny czas trwania w zależności od wybranego kursu. Obowiązkiem uczestnika jest codzienne uczęszczanie na kurs. Jeśli uczestnik opuści którykolwiek dzień kursu, możliwe jest odrobienie tego dnia na kursie w innym terminie i ewentualnie w innym miejscu. Będzie to wiązało się z dodatkową opłatą dzienną i jest zależne od decyzji Elite Performance Institute (EPI). W przypadku powiadomienia przed datą rozpoczęcia kursu możliwy jest, w zależności od dostępności, udział uczestnika w innym terminie i w innym miejscu bez dodatkowych opłat. Nie jest to możliwe bez zgody EPI przed rozpoczęciem kursu. Jeżeli na możliwość wzięcia udziału w kursie miała wpływ przyczyna zdrowotna, udzielona może zostać zgoda na powtórzenie spotkania i zrzeczenie się należnej opłaty. Powody zdrowotne nieobecności muszą być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim; wszelkie prywatne przyczyny nieobecności w weekend, np. ślub, wakacje, itp. nie będą uważane za ważne uzasadnienie rezygnacji z opłaty powtórnej, chyba że powiadomienie zostało przekazane w momencie rejestracji.

POLITYKA ZWROTÓW

Elite Performance Institute (EPI) nie zapewnia zwrotów dla uczestników po zarejestrowaniu się na jeden z naszych kursów edukacyjnych. Jeśli EPI jest zobowiązane do zmiany daty kursu z jakiegokolwiek powodu, zwrot pieniędzy nie ma zastosowania. W przypadku zmiany daty kursu, uczestnicy otrzymują „punkty uczestnictwa” i mogą przenieść swoją rejestrację na kurs edukacyjny w późniejszym terminie, a także w innym miejscu. Punkty uczestnictwa w kursie mają zastosowanie przez okres 12 miesięcy, uczestnik kursu jest odpowiedzialny za wybór alternatywnego kursu w ciągu 12 miesięcy. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje utratę przez uczestnika kursu jego punktów uczestnictwa.

Jeśli uczestnik zapisał się na kurs edukacyjny i nie jest w stanie w nim uczestniczyć, jego rejestracja może zostać przeniesiona na inny kurs w późniejszym terminie. Może zostać to zrobione tylko z powodów zdrowotnych. Nieobecności na kursie z przyczyn zdrowotnych muszą być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, a wszelkie nieobecności na kursie z przyczyn prywatnych, np. ślub, wakacje itp. nie będą uznawane za ważne. Uczestnicy są zobowiązani do wysłania do EPI bezpośrednio pocztą elektroniczną listu od lekarza z podaniem przyczyn niemożności uczestniczenia w kursie.

ZASADY I PRZEPISY

Elite Performance Institute (EPI) ustanowił zasady i przepisy dotyczące obecności zawodowej, dotrzymywania terminów, osobistego wyglądu, postępowania, itp. Wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych warunków, naszego Kodeksu Etycznego oraz Krajowych Standardów i Wytycznych.

UDZIAŁ W KURSIE

Wszyscy kandydaci chcący wziąć udział w kursach mają obowiązek upewnić się, że nie cierpią na żadną chorobę lub nie odnieśli poważnych kontuzji, które mogłyby uniemożliwić im udział w kursie. Kandydaci muszą również upewnić się, że nie cierpią na żadną chorobę zakaźną, a ponadto, w przypadku zachorowania na taką chorobę w czasie trwania kursu, nie będą uczestniczyć w nim przez okres, w którym mogą zarazić innych kursantów.

OCHRONA DANYCH

Elite Performance Institute (EPI) może wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe lub informacje dotyczące użytkownika, gdy jest on uczestnikiem naszego kursu. Akceptując miejsce w programie i zapisując się na kurs wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez EPI podanych przez Ciebie danych osobowych, w tym wrażliwych danych osobowych, w celach i w sposób określony w tym warunku. Cele, dla których EPI może przetwarzać Twoje dane osobowe (w tym dane wrażliwe) obejmują:

– Zarządzanie procesem Twojego zapisania i uczestnictwa w programie, w tym zarządzanie egzaminami, wydawanie wyników i certyfikatów w związku z programem oraz (w stosownych przypadkach) przekazywanie pracodawcy lub innemu sponsorowi informacji o Twoim uczestnictwie i wynikach programu.

– Świadczenie usług, udogodnień i pomoc w nauce oraz ochrona Twojego zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu podczas kursów EPI (co może wiązać się z ujawnieniem Twoich danych osobowych przez EPI dostawcom usług zdrowotnych, personelowi i innym osobom trzecim).

– W niektórych przypadkach EPI wykorzystuje dane w postaci zdjęć sytuacji w klasie i/lub sesji praktycznych, w tym kursantów w środowisku klasowym, jako część ogólnych materiałów marketingowych, na przykład w prospekcie emisyjnym EPI, materiałach szkoleniowych lub na platformach mediów społecznościowych. Należy pamiętać, że uczestnicy kursu nie są uprawnieni do samodzielnego nagrywania wideo jakichkolwiek działań edukacyjnych.